UEMS eksamen

Der er åbent for tilmelding til den europæiske UEMS eksamen frem til 4. december 2019, med eksamensdato d. 26 februar 2020

Hjemmesiden er opdateret – ses her  
Bemærk at ansøgningen til den engelske og europæiske test er på samme side. Det kan godt forvirre lidt.

Uddannelsesgivende afdelinger

Aalborg

Viborg

Holsterbro

Århus

Fredericia

Esbjerg

Odense

Sønderborg

Holbæk

Hillerød

Rigshospitalet

Herlev

Roskilde

Nykøbing F.

Er du nyuddannet?

Generelt om specialet Intern medicin: Nefrologi 

Intern medicin: Nefrologi er et af de 9 intern medicinske specialer. Specialet omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af primære og sekundære medicinske nyresygdomme, herunder udredning og behandling af forhøjet blodtryk og svære elektrolytforstyrrelser. Behandling af patienter med nyresvigt og/eller svære inflammatoriske nyresygdomme samt kompliceret hypertension omfatter, udover farmakologisk intervention, højteknologiske metoder som dialyse, plasmaferese, nyre- og undertiden multiorgantransplantation samt ablation, perkutan transluminal renal angioplastik og device implantation.

En stor del af de patienter, der indlægges eller kontrolleres i nefrologisk regi, bliver kronisk nyresyge med gradvis aftagende nyrefunktion. Dette gælder såvel ældre som børn og unge. Patienterne følges således ofte gennem mange år – og eventuelt fra prædialysestadiet til dialyse og/eller transplantation og eventuelt tilbage til dialyse.

Mange af patienterne har udover deres nyresygdom konkurrerende sygdomme som for eksempel hypertension, iskæmisk hjertesygdom og diabetes mellitus.

Samarbejde med tilgrænsende specialer 

Mange nyresygdomme er sjældne, og nefrologi er et lille speciale, som dog rummer en stor faglig bredde. Dette afspejles gennem det samarbejde, der ofte finder sted med andre specialer.

De nærmeste samarbejdspartnere er urologer (nyretransplantationer, anlæggelse af dialyseadgange mm), karkirurger (nyretransplantationer, anlæggelse af dialyseadgange), anæstesiologer (anlæggelse af dialyseadgange og behandling af akut nyreinsufficiens), patologer (nyrebiopsier), kliniske fysiologer/nuklearmedicinere og radiologer (udredning samt monitorering af native og transplanterede nyrer m.m.) samt kliniske immunologer (udredning til transplantation). Inden for de intern medicinske specialer samarbejdes især med endokrinologer, kardiologer, reumatologer og hæmatologer.

Hoveduddannelsesforløb 

De fleste af de15 nefrologiske afdelinger der er spredt ud over hele landet deltager i uddannelsen af de yngre nefrologer. Indgangen til en af de 10 årlige hoveduddannelsesstillinger er en godkendt intern medicinsk introduktionsstilling. Hoveduddannelsen i specialet er af samlet varighed på 60 måneder. Forløbet er typisk fordelt på 2 sygehuse, således at man kommer både på afdelinger som varetager almene nefrologiske funktioner såsom dialysebehandling og intern medicin i øvrigt, og på afdelinger, hvor også mere specialiseret behandling, herunder nyretransplantationer, varetages. Derudover er der i nogle af forløbene ansættelser på afdelinger med andre intern medicinske specialer med henblik på at opnå de fælles intern medicinske kompetencer

Nyuddannede speciallæger i intern medicin: Nefrologi får typisk ansættelse på intern medicinske afdelinger med nefrologisk funktion eller nefrologiske afdelinger med regions eller højtspecialiseret funktion eller i akutafdelinger.

Forskning 

Nefrologisk grund- og klinisk forskning foregår i hele landet. En del forskning er lokal, men der etableres også samarbejdsprojekter, hvor flere afdelinger er involveret. Som yngre læge er der ofte rig mulighed for at bidrage til eksisterende projekter, eller selv opstarte kortere eller længere varende projekter – oftest i samarbejde med forskningsaktive kolleger på afdelingerne. Nefrologi er et relativt ungt speciale, hvor der er en stor udvikling og behov for og et stort ønske om større evidens inden for patogenese, udredning og behandling af de fleste sygdomme.

Hvad man som yngre læge bør gøre sig klart før man søger ind i specialet 

Nefrologi betragtes af mange som et meget bredt speciale, hvor der er behov for en bred viden indenfor mange områder og der er et tæt samarbejde med tilgrænsende specialer. Derudover kræves dog samtidig en meget specialiseret viden inden for de specifikke nefrologiske sygdomme.

Som nefrologisk uddannelseslæge vil man blive involveret i akut opståede og akut behandlingskrævende tilstande. Mange af patientkontakterne er dog kroniske forløb, hvor patienterne følges en årrække eller livslangt. Man kommer altså til at lære patienten rigtig godt at kende, ikke mindst hvor der er tale om renal erstatningsbehandling: dialyse eller nyretransplantation. Der er på de fleste afdelinger god mulighed for at fordybe sig i et specifikt interesseområde, herunder deltage i forskning.

Beskrivelse af en typisk dag på arbejde for speciallæger i specialet 

Dagen indledes med en kort konference, derefter arbejdes i ambulatorium eller med stuegang i sengeafdeling eller hæmodialyseafsnit, nogle steder efterfulgt også af fælles middagskonference. På de større afdelinger er der (ofte mange) daglige tilsyn på andre specialeafsnit og på nogle afdelinger invasive undersøgelser/indgreb. Der er på mange afdelinger én til flere månedlige fælleskonferencer med patolog (nyrebiopsier) samt tværfaglige fælleskonferencer med transplantationskirurger og andre om vurdering af recipienter til nyretransplantation og planlægning af transplantationsforløb med levende donorer. Arbejdsdagene er altid varierende med spændende udfordringer og et tæt samarbejde med kolleger fra både egen og andre afdelinger Der er aktuelt ingen fuldtidsprivatpraktiserende nefrologer i Danmark.

Dansk Nefrologisk Selskabs Uddannelsesudvalg

Det faglige indhold af speciallægeuddannelsen i Intern medicin: Nefrologi fastlægges af Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse med hjælp fra selskabets uddannelsesudvalg og skal efterfølgende godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Medlemmerne af uddannelsesudvalget kan ses her.

Se også referater fra udvalgets møder

Speciallægeuddannelsens opbygning

Uddannelsen til speciallæge i Intern Medicin: Nefrologi består af 3 ansættelses forløb:

 • Klinisk basisuddannelse.
 • Introduktionsuddannelse i Intern Medicin
 • Hoveduddannelse.

Til hvert forløb er der udarbejdet en målbeskrivelse godkendt af Sundhedsstyrelsen. Hver enkelt målbeskrivelse indeholder en række kompetencer, der skal erhverves og evalueres for at få uddannelsen godkendt.

Klinisk basis uddannelse

Den kliniske basisuddannelse er første uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse. Uddannelsen består af 2 x 6 mdr. i to forskellige specialer. Sundhedsstyrelsen står for tilmeldingen til et ansættelsesforløb. Der tildeles KBU-forløb ved halvårlige valgrunder. Læs videre på www.sst.dk/da/uddannelse/kbu

Introduktions uddannnelse i Intern Medicin

Alle introduktionsstillinger i Intern Medicin er kvalificerende til et hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: Nefrologi. Introduktionsstillingerne er 1-årige og opslås lokalt af de respektive afdelinger på www.laegejob.dk

Hoveduddannelse i Intern Medicin: Nefrologi

Hoveduddannelsesstillingerne er 5-årige med ansættelse som udgangspunkt på to afdelinger heraf en afdeling med højt specialiseret funktion og en afdeling med hoved- og/eller regionsfunktion. Uddannelsesforløbene er sammensat regionalt med godkendelse i de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Der findes på landsplan tre videreuddannelsesregioner, Øst, Syd, og Nord. Hver region har et videreuddannelsessekretariat, der håndterer opslag af hoveduddannelsesforløb samt rådgivning og vejledning om speciallægeuddannelsen.

Læs mere om sammensætningen af hoveduddannelsen og de enkelte forløb på Videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider:

Øst: www.laegeuddannelsen.dk
Syd: www.videreuddannelsen-syd.dk
Nord: www.videreuddannelsen-nord.dk

Opslag, ansøgning og ansættelse

Stillingsopslag

Faglig profil for Intern medicin – Nefrologi

I Uddannelsesregion Øst opslås årligt 5 stillinger, i Syd opslås 2 stillinger og i Nord 3 hoveduddannelsesforløb.
Stillingerne slås op på www.laegejob.dk

Ansøgning
Ansøgning om ansættelse i hoveduddannelsesforløb sker elektronisk via www.videreuddannelsen.dk
Ved tekniske problemer kan ansøgere kontakte det regionale Videreuddannelsessekretariat.

Kontaktpersoner
Spørgsmål til uddannelsen skal foregå til kontaktpersonen i den pågældende region.

Videreuddannelsesregion Øst – tlf. 3975 0680
laegeuddannelsen@regionh.dk

Videreuddannelsesregion Syd – tlf. 7663 1812
videreuddannelsen@regionsyddanmark.dk

Videreuddannelsesregion Nord – tlf. 7841 0772
VUS@stab.rm.dk

Ansættelse
Ansættelse i hoveduddannelse sker via regionale ansættelsesudvalg på baggrund af faglig profil (udarbejdet af DNS) og generel vurdering af ansøgeren. Beskrivelse af faglig profil kan hentes her.

DNS´s udpegede repræsentanter i regionale ansættelsesudvalg til hoveduddannelsesstilling – kan ses her.

Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb – klik her.

Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapaciteten
Dansk nefrologisk Selskab udarbejdede i 2005 en redegørelse for den forventede udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 – klik her

Sundhedstyrelsens dimensionerinsgplan 2013 til 2017
Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2011 en dimensioneringsplan for antallet af speciallægeuddannelsesforløb – klik her

Målbeskrivelser, kompetencekort og andre dokumenter i speciallægeuddannelsen

Målbeskrivelsen

Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der blandt andet indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetoder og evalueringsstrategier.

Hoveduddannelsen er beskrevet i to målbeskrivelser:

 1. Målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i intern medicin
 2. Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi 2014 er gældende for alle hoveduddannelsesforløb som starter den 1. september 2014 og fremover. Læger ansat i hoveduddannelsesforløb tilrettelagt efter tidligere målbeskrivelser kan vælge at overgå til denne målbeskrivelse.
  Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi 2008 kan fortsat følges af de læger som er ansat i hoveduddannelsesforløb tilrettelagt efter denne.

Alle målbeskrivelser er ligeledes tilgængelige fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Kompetencekort

Der knytter sig to kompetencekort til målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi 2014 som kan hentes her:

Kompetencekort til brug for direkte observation af patientgennemgang i dialyseafsnit

Generisk kompetencekort til brug for casebaseret diskussion vedrørende kompetencer i Intern Medicin: Nefrologi

Uddannelsesprogrammer

På baggrund af de læringsmål, som står angivet i målbeskrivelsen, har afdelingerne i samarbejde med uddannelsesrådet udarbejdet et uddannelsesprogram, som illustrerer for den uddannelsessøgende og andre uddannelsesinteressenter, hvordan afdelingen har planlagt, at den uddannelsessøgende skal opnå de nødvendige kompetencer i løbet af ansættelsen samt, hvordan disse skal evalueres.

Uddannelsesprogrammerne kan hentes på videreuddannelsesudvalgenes hjemmesider:

 

Uddannelsesplan

Den uddannelsessøgende og dennes hovedvejleder i hvert uddannelseselement udarbejder sammen en uddannelsesplan for forløbet det pågældende sted. Uddannelsesplanen skal beskrive i hvilken rækkefølge, hvornår og hvordan de forskellige kompetencer opnås. De fleste har en overordnet plan for hele den konkrete ansættelse og deler så denne plan op i mindre ”stykker”. Der følges op på delplanerne og den samlede plan ved vejledersamtalerne. Den uddannelsessøgende er selv ansvarlig for at gøre opmærksom på dette, hvis kompetencerne ikke opnås som planlagt.

Logbog.net og Portefølje

Logbog.net er regionernes elektroniske styringsredskab for uddannelseslæger og uddannelsesansvarlige i alle specialer i hele Danmark.

Som uddannelseslæge får man via logbog.net overblik over sin uddannelse. Her samler man sine dokumenter og anvender systemet til direkte ansøgning om autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Som vejleder får man via Logbog.net overblik over nuværende og kommende uddannelseslæger og her godkender man kompetencer, uddannelsestid og kurser.

Læs nærmere om logbog.net her: logbog.net

Adgang til logbog.net kræver en brugerprofil, der oprettes af det regionale videreuddannelsessekretariat.

For uddannelsessøgende efter den gamle målbeskrivelse fra 2008 findes en portefølje, som blandt andet indeholder logbog (underskrift ark til dokumentation af opnåede kompetencer) og ark til attestation for gennemførte kurser samt en række hjælpeskemaer.

Portefølje for hoveduddannelse i Intern Medicin: Nefrologi udarbejdet 2013; tilknyttet målbeskrivelsen 2008

Der er ikke tilknyttet nogen portefølje til målbeskrivelsen 2014.

Kurser i hoveduddannelsen

Generelle kurser

Fælles intern medicinske kurser – organiseret af Dansk Selskab for Intern Medicin

 • Rationel farmakoterapi og medikamentel iatrogenese
 • Akut medicin og intensiv terapi
 • Psykiatri og neurologi for intern medicinere
 • Rationel klinisk beslutningsteori
 • Onkologi for intern medicinere
 • Den ældre patient

 

Specialespecifikke nefrologiske kurser – organiseret af Dansk Nefrologisk Selskab

 • Nyrefysiologi. Eksperimentelle og kliniske undersøgelsesmetoder.
  Syre/base-, væske- og elektrolytforstyrrelser samt terapi heraf.
 • Dialysebehandling og plasmaferese
 • Akut og kronisk glomerulonefritis samt HUS og TTP
 • Immunologi og transplantation
 • Sekundær og kompliceret primær arteriel hypertension

For detaljeret kursusbeskrivelse henvises til målbeskrivelsen

Det tilstræbes at kurserne afholdes hvert andet år. Der gøres opmærksom på kurserne, men du skal selv tilmelde dig.
I lige år: Transplantation og Hypertension
I ulige år: Fysiologi, Dialyse og Glomerulonefritis
Tidspunkt for deltagelse anbefales aftalt med vejleder efter anbefalinger givet i Målbeskrivelsen.

Se aktuelle kurser under Møder og kurser

Links og adresser med relation til uddannelse

Sundhedsstyrelsen

Videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider
Øst
Region Øst – tlf.3975 0680
laegeuddannelsen@regionh.dk

Syd
Region Syd – tlf. 6541 3800
videreuddannelsen@regionsyddanmark.dk

Nord
Region Nord – tlf.8944 6666
VUS@stab.rm.dk

Stillingsopslag
www.laegejob.dk

Stillingsansøgning
www.videreuddannelsen.dk

UEMS eksamen

 

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294